کامم از تلخی غم چون زهر گشت / بانگ نوش شاد خواران یاد باد

گرچه صد رود است در چشمم مدام / زنده رود باغ کاران یاد باد

190762